Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Waddenschipper.com


Artikel 1 Termen. 1.Waddenschipper: degene die de wadlooptocht organiseert. 2.Deelnemer: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die deelneemt aan een door Waddenschipper georganiseerde tocht. 3. Schipper; de verantwoordelijke aan boord van de schepen. 4.Bemanning; de bemanning van de schepen, welke direct onder de schipper staan, maar (aan boord) boven alle andere personen staan. 5.Gids: een krachtens de Wadloopverordening 2019 erkende wadloopgids, die in het bezit is van de juiste vergunning om wadlooptochten te leiden. 6.Begeleider; een door Waddenschipper aangewezen persoon die namens Waddenschipper de deelnemers begeleidt op een bepaald tracé/onderdeel, of de gids helpt bij de wadlooptocht.Artikel 2 Risico’s en verantwoordelijkheid 1.Wadlopen met Waddenschipper geschiedt altijd op eigen risico. Deelnemer verklaart door inschrijving en/of deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van de risico’s die aan het wadlopen zijn verbonden. Deelnemer heeft kennisgenomen van hetgeen aan kleding dient te worden gedragen en wat er dient te worden meegenomen tijdens de (wadloop)tocht. Tevens verklaart deelnemer, dat hij/zij voldoende gezond is, geen alcohol in het bloed heeft, en over voldoende conditie beschikt om de (wadloop)tocht te volbrengen. Ook heeft deelnemer de algemene voorwaarden van Waddenschipper hiermee geaccepteerd. 2.Indien u lijdt of leed aan een ziekte en/of aandoening, zoals (niet limitatief) diabetes, hartfalen, u ooit een beroerte heeft gehad,of een aandoening waarvan u met gezond verstand weet dat dit een belemmering kan zijn voor het volbrengen van een (wadloop)tocht, dan dient u dit voorafgaand aan de (wadloop)tocht schriftelijk, dan wel per mail of Whats-App kenbaar te maken. 3.Waddenschipper wijst u er ook nadrukkelijk op dat u zich tijdens de tocht bevindt in een gebied waarin bij medische calamiteiten directe hulpverlening niet overal altijd gemakkelijk beschikbaar is. 4.Door uw deelname aan onze tochten gaat u ermee akkoord dat aansprakelijkheid van Waddenschipper en haar schippers/bemanningsleden/gidsen/begeleiders op grond van de bepalingen van artikel 6:162 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 5.Waddenschipper is niet aansprakelijk voor een ongeval, letsel, overlijden, diefstal of schade tijdens een door Waddenschipper georganiseerde

(wadloop)tocht. 6.Waddenschipper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. 7.Waddenschipper is niet aansprakelijk voor verlies van bagage of kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers op welke wijze dan ook. Ook niet voor weggewaaide of overboord geslagen zaken, ongeacht in welke situatie. Welke instructies u van Waddenschipper(of haar medewerkers) ook zult krijgen, de verantwoordelijkheid over uw eigen spullen ligt en blijft bij u zelf. 8.Deelnemers worden geacht te alle tijde de instructies van schipper/bemanning/gidsen en begeleiders volledig en direct na te volgen. Aan boord van de schepen is de schipper de hoogste gezagvoerder,direct gevolgd door de bemanning. Buiten de schepen is de gids de hoogste gezagvoerder, direct gevolgd door de begeleiders. 9.Bij (besloten) groepen (minimaal al bij 2 personen dus) is de aanmelder/organisator van die groep de verantwoordelijke contactpersoon voor die groep, en dient deze ook te zorgen voor een volledige en actuele deelnemerslijst en deze aan Waddenschipper te verstrekken voorafgaand aan de tocht. De aanmelder van de groep is ook verantwoordelijk om alle aangemelde personen ruim voorafgaand aan de tocht in kennis te stellen van de noodzakelijke uitrusting, aanwijzingen, regels en voorwaarden. Dit laatste sluit niet uit dat elke deelnemer zelf ook verantwoordelijk is om kennis te nemen van deze voorwaarden en deze na te leven.Artikel 3 Deelname/weigeren 1.Deelnemer kan door Waddenschipper voorafgaand of tijdens de (wadloop)tocht worden geweigerd hier (verder) aan deel te nemen, indien, naar het oordeel van de door Waddenschipper aangewezen verantwoordelijke persoon, de deelnemer niet in staat wordt geacht de (wadloop)tocht te volbrengen, of op enig andere wijze een gevaar of belemmerende factor kan zijn/worden. Dit uitsluitend op basis van inschatting door de verantwoordelijke persoon van Waddenschipper. 2.Alle instructies van de schipper, bemanning,gids of begeleider dienen, voorafgaand aan en tijdens de (wadloop)tocht onverwijld te worden opgevolgd. 3.Deelnemer is verplicht alle bij de (wadloop)tocht geldende veiligheidsvoorschriften op te volgen. 4.Alcohol en drugs zijn verboden. 5.Wanneer deelnemer met personen komt waarvoor niet vooraf is betaald en bevestigd door Waddenschipper, heeft Waddenschipper het recht deze personen te weigeren.Artikel 4 Annuleringen door Waddenschipper 1.Waddenschipper is gerechtigd een (wadloop)tocht tot op het laatste moment toe te annuleren, dan wel op te schorten als gevolg van

weersomstandigheden, zoals (verwacht) onweer, hevige regen met kans op onderkoeling, een verhoging van de waterstand ten opzichte van het astronomisch tij als gevolg een verandering van de windkracht en windrichting, verandering van de luchtdruk, mist met een zicht van minder dan 500 meter, dan wel andere omstandigheden die het naar het oordeel van de door Waddenschipper aangewezen schipper/bemanning/gids/begeleider onmogelijk of onveilig of wettelijk niet toegestaan maken om de tocht te beginnen dan wel voort te zetten. 2.U dient zelf de website van Waddenschipper s avonds voorafgaand van uw tocht, na 20 uur, te controleren ivm het wel of niet doorgaan van uw tocht. 3.Mocht de tocht onverhoopt niet door kunnen gaan vanwege laat op tredende technische storingen en of ziekte vanaf zijde Waddenschipper, dan zal eerst getracht worden u een alternatief te bieden. Mocht dit niet lukken dan zult u uw boekingsgeld terug krijgen. 4.Eventueel reeds door u gemaakte kosten, zoals (niet limitatief) reiskosten, kosten voor een overnachting, kosten voor boottickets en alle andere mogelijke kosten zullen bij een annulering van de tocht nimmer op Waddenschipper kunnen worden verhaald. 5.Omdat wadlopen altijd, en andere tochten heel vaak, gebonden is/zijn aan het getij, zal de (wadloop)tocht altijd op het afgesproken tijdstip aanvangen. Op deelnemers die te laat zijn kan, en zal dan ook niet worden gewacht. Kom dus altijd ruimschoots op tijd. (minimaal 15 min)

Het argument dat u het schip nog zag wegvaren, of u een groep nog zag weglopen geeft hierin ook geen rechten. 6. Andersom kan het ook voorkomen dat het tij door weersomstandigheden soms sneller of juist langzamer beweegt, en dan kan het voorkomen dat Waddenschipper iets moet spelen met de planning. Veranderingen ter plekke zijn dus niet altijd te voorkomen en daarover kan Waddenschipper niet aansprakelijk gesteld worden.Artikel 5 Financieel en annulering door deelnemer 1.De betaling van de (wadloop)tocht dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de tocht plaats te vinden. Bij boekingen waarbij de tocht al binnen die periode valt zal Waddenschipper met u een afspraak hierover maken. 2. Ook bij besloten groepen zal Waddenschipper een afspraak met u maken over de wijze van betaling. 3.Waddenschipper zal tijdig middels een nota,mail,betaalverzoek of anders het te betalen bedrag kenbaar maken. 4.Annulering door deelnemer kan uitsluitend schriftelijk of per mail geschieden. 5.Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de (wadloop)tocht, zal het volledige bedrag (-5,- administratiekosten) worden gerestitueerd, dan wel behoeft niet te worden betaald als de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.

6.Bij annulering vanaf 3 weken voor de (wadloop)tocht dient het volledige bedrag te worden betaald, dan wel vindt er geen restitutie plaats. 7.Aan deelnemers die te laat zijn voor de tocht, zoals omschreven in artikel 4 lid 5, zal niets van het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd. 8.Als Waddenschipper een (wadloop)tocht annuleert om redenen zoals in artikel 4 lid 1 omschreven, of bij ziekte van de schipper/bemanning/gids/begeleider, zal er voor het door Waddenschipper geannuleerde deel van de tocht volledige restitutie plaatsvinden van dat geannuleeerde deel, of de (wadloop)tocht zal in overleg worden verschoven naar een andere datum. 9.Waddenschipper is nimmer aansprakelijk voor andere door u gemaakte kosten, zoals reiskosten, hotelkosten, overnachtingskosten, kosten gemaakt voor de boottickets, dit alles in de ruimste zin van het woord. 10.Wanneer deelnemer laat annuleert en er is al (door deelnemer gewenste catering) ingekocht dan is deelnemer genoodzaakt de reeds aangekochtte waren te betalen. 11.Wanneer deelnemer catering besteld heeft maar met minder personen komt dan opgegeven dan zullen de cateringskosten over het vooraf bestelde aantal personen worden gerekend. Bij meer personen dan opgegeven (en door Waddenschipper toegestaan om mee te gaan) zal Waddenschipper proberen om ook hun van catering te voorzien en dan zal het aantal personen dus naar boven worden bijgesteldt.Artikel 6 uitvoering tochten 1.Waddenschipper is gerechtigd om de omschreven tochten indien dit (al of niet plotseling) nodig is iets anders uit te voeren dan vooraf omschreven, als dit voor de verdere uitvoering van de tocht nodig of beter is. Of als dit door weersomstandigheden of bij ziekte van schippers/bemanning/gidsen/begeleiders of bij technische storingen noodzakelijk is om de tocht verder nog wel zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Hierover kan na afloop geen restitutie worden gevraagd of op andere wijze een claim worden neergelegd bij Waddenschipper.

2.Waddenschipper is gerechtigd om tijdens de (wadloop)tocht beeld-, of geluidsopnamen te maken voor reclamedoeleinden of publicatie op sociale media. 3.Bezwaar hiertegen dient vooraf schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 4.Waddenschipper probeert de website zo actueel en helder en eerlijk mogelijk te houden, maar helemaal uitsluiten dat vooraf alles altijd precies omschreven is zoals het uiteindelijk zal gaan is vrijwel onmogelijk. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleent als er soms iets net even anders gaat dan op de website staat omschreven.
Artikel 7 Wetten en milieu en natuur 1.Waddenschipper zorgt er te allen tijde voor dat aan alle wettelijke-, milieu-en veiligheidseisen zal worden voldaan.

2.Waddenschipper zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers een plezierige en veilige (wadloop)tocht zullen beleven. Onverhoopte klachten dienen onverwijld kenbaar te worden gemaakt bij de schipper/bemanning/gids/begeleider, zodat er mogelijk direct naar een oplossing kan worden gezocht. 3. Deelname aan een tocht van Waddenschipper betekent vaak ook het betreden van een beschermd natuurgebied. Naleving van de hierop betrekking hebbende wetgeving, regels en voorschriften is voorwaarde voor deelname aan de (wadloop)tocht. 4. Deelnemers zijn verplicht om tijdens de tocht in de groep te blijven. Uitzwermen of op afstand van de groep lopen is niet toegestaan om verstoring of beschadiging van de natuur te voorkomen. 5. Het meenemen of meevoeren van huisdieren, is niet toegestaan. voor sommige tochten kan daar een uitzondering op bestaan, maar dan uitsluitend met schriftelijke toestemming van Waddenschipper. 6. Het achterlaten van afval, etensresten of andere materialen op het wad en de kwelders is niet toegestaan. Alle uitrusting, afval of etensresten wordt meegenomen tot naar het schip of tot aan de vaste wal. Afval wordt daar alleen achtergelaten in daarvoor bestemde afvalbakken/containers. 7. Het plukken, afsnijden of afsteken van planten of delen daarvan is niet toegestaan. 8. Verstoring van vogels of zeehonden is niet toegestaan. Nesten van vogels worden met rust gelaten en zo mogelijk gemeden. Zeehondenligplaatsen worden op ruime afstand , en vooral in stilte en rust gepasseerd. 9. Bij (opzettelijke) verontreiniging of verstoring is de veroorzaker volledig aansprakelijk voor de kosten voor herstel of betaling van opgelegde boetes.Artikel 8 Overig 1. .Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen als ze schriftelijk of per mail zijn ingediend. 2.In geval van een pandamie/virus of andere dreiging van enige soort, wordt dit als een overmachtsituatie beschouwd, waarvoor Waddenschipper nooit aansprakelijk is te stellen op enige wijze voor welke gevolgen dan ook,en is Waddenschipper gerechtigd om deelnemersaantallen terug te brengen of zelfs tochten of invullingen hiervan te laten vervallen. Ook wanneer dit nog niet wettelijk verplicht is maar de angst onder de mensen en/of Waddenschipper hier al reden toe geeft. Ook mag Waddenschipper te allen tijde besluiten om veranderingen in de planning en/of inrichting van de tocht, of aan boord van de schepen te veranderen, toe te voegen of juist weg te laten als dit ten gunste van de situatie nodig is, en hoeft deelnemer hiervoor dan niet te compenseren. 3.Waddenschipper is niet aansprakelijk te stellen voor schade aan voertuigen en of personen of enig ander hierbij betrokken wanneer deelnemers uit praktische overweging met elkaar in eigen auto s van de ene locatie naar de andere locatie rijden. het gebruik van eigen vervoermiddelen, of het instappen daarin bij andere deelnemers geschiedt daarom geheel op risico van die deelnemers zelf of van die deelnemers onderling. 4.Op alle tochten van Waddenschipper is het Nederlandse recht van toepassing. 5.In alle gevallen/situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de beslissing aan Waddenschipper zijn, en daarmee bindend voor beide partijen.Opgemaakt te Oostrum 20 januari 2021